Nauka dla biznesu!

Drukuj
W Polsce nauka finansowana jest głównie z budżetu państwa. Niestety wciąż ogromna część tych środków kierowana jest na badania podstawowe a pozostałą, znikomą część przeznacza się na badania praktycznie użyteczne w gospodarce.
Z tego właśnie powodu polskie uczelnie dość często zmuszane są do koncentrowania się jedynie na badaniach czysto teoretycznych. Badania teoretyczne, choć prestiżowe, zazwyczaj nie przynoszą wymiernych korzyści gospodarce czy społeczeństwu. Dlatego tak ważne jest uświadamianie środowisku nauki jak istotne są praktyczne rezultaty badań naukowych. Aby użyteczne gospodarczo projekty naukowe mogły być swobodnie realizowane wymagane jest przede wszystkim podjęcie działań mających na celu identyfikowanie oraz niwelowanie istniejących barier.


Bariery w generowaniu projektów użytecznych dla gospodarki…


Wśród najpoważniejszych barier wymienić można te, które związane są z aspektami prawnymi czy organizacyjnymi. Jeśli chodzi o bariery prawne to obecne przepisy skutecznie demotywują instytucje naukowe do podejmowania wysiłku realizowania innowacyjnych projektów, użytecznych dla gospodarki. Środowisko naukowe skupione jest przede wszystkim na tworzeniu publikacji oraz uzyskiwaniu stopni i tytułów naukowych.

„W sytuacji gdy o statusie materialnym uczelni, a więc jednocześnie pracowników naukowych, modelu awansu i kariery naukowej, decydują jedynie osiągnięcia w sferze dydaktyczno – publikacyjnej, trudno dziwić się zaskakująco niskiemu odsetkowi realizacji projektów z potencjałem komercjalizacyjnym. Dodatkowym utrudnieniem w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej są także niestabilne i niepewne przepisy prawne a także wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakładania centrów i spółek o statusie badawczo-naukowym” – podkreśla w publikacji pt.: „Praktyczna użyteczność badań naukowych i ich projektowanie we współpracy z gospodarką” jej współautorka – Paulina Bednarz z Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Niestety to nie jedyne przeszkody na jakie naukowcy natrafiają przy prowadzeniu badań praktycznie użytecznych. Najbardziej przeszkadza im zapewne brak ustanowionych i wdrożonych procedur (…)w szczególności, w zakresie tworzenia wewnętrznych procedur uczelnianych przekazywania na zewnątrz własności intelektualnej oraz zasad współpracy z biznesem(…)” – zaznacza Paulina Bednarz


Czy bariery formalne to jedyny problem?

W Polsce poważnym problemem dla projektowania badań użytecznych społecznie jest tzw. bariera kulturowa.  „Zarówno przedstawiciele świata nauki jak i świata biznesu zgodnie przyznają, że w Polsce nie wykształtowała się jeszcze właściwa kultura generowania projektów naukowych, które z samego swego założenia mogłyby być z powodzeniem implementowane w gospodarce” - przyznaje Paulina Bednarz


Tylko wówczas kiedy bariery te zostaną zniwelowane badania naukowe będą mogły być sprawnie zamieniane w innowacje w biznesie.

Tylko wówczas polscy przedsiębiorcy będą mieli szansę na konkurowanie z przedsiębiorstwami z krajów zachodnich!

 Bezpłatny podręcznik dla pracowników naukowych. pt. „Praktyczna użyteczność badań naukowych i ich projektowanie we współpracy z gospodarką” opracowany został przez Zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w ramach projektu pn.: „Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podręcznik zawiera m.in. omówienie technik projektowania badań naukowych praktycznie użytecznych oraz technik skutecznego wprowadzania innowacji na rynek. W opracowaniu przedstawiono również strategie współpracy jednostek naukowych z biznesem czy strategie ochrony własności intelektualnej. Formuła podręcznika umożliwia nie tylko samodzielne uczenie się ale umożliwia także zastosowanie przez naukowców, zaprezentowanych w podręczniku, nowoczesnych technik przy projektowaniu badań.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym