Reklama

Nielegalne zatrudnienie - nieuczciwa konkurencja dla przestrzegających prawo

Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie ocenia przypadki, w których przedsiębiorcy  zatrudniają cudzoziemców bez wcześniejszego wypełnienia określonych w przepisach zobowiązań, nie zgłaszają obcokrajowców do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, czy też nie wypłacają im należnych wynagrodzeń.  Dlatego KIG wyraża zrozumienie wobec potrzeby wdrożenia do przepisów prawa polskiego rozwiązań przyjętych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r., przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie obywateli krajów trzecich.

Zaproponowany w założeniach projektu ustawy o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich wbrew przepisom przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sposób transpozycji dyrektywy uznać należy za optymalny w zakresie stosowania stosownych sankcji wobec podmiotów naruszających zakaz nielegalnego zatrudniania.

Zdaniem KIG, zawarta w dyrektywie instytucja domniemania istnienia stosunku pracy przez okres trzech miesięcy, której celem jest ułatwienie nielegalnie zatrudnionym cudzoziemcom dochodzenia zaległego wynagrodzenia, może prowadzić do nadużyć wobec pracodawców, zwłaszcza w zakresie stosowania przez przedsiębiorców umów cywilnoprawnych.

W opinii KIG, w konstruowanym na podstawie proponowanych założeń projekcie ustawy należy jednoznacznie wskazać zasady współodpowiedzialności głównego wykonawcy oraz innych podwykonawców głównego wykonawcy za naruszenie obowiązków związanych z legalnym zatrudnianiem obywateli państwa trzecich. Często bowiem nie posiadają oni wiedzy dotyczącej obywatelstwa osób zatrudnianych przez nieuczciwego podwykonawcę, a sankcje przewidziane ustawą będą dla przedsiębiorców dotkliwe, zwłaszcza w zakresie kar finansowych oraz ograniczeniu możliwości udziału w zamówieniach publicznych i uzyskania świadczeń pomocy lub dotacji publicznych.

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

KONTAKT

pisz na adres: redakcja<@>newss.pl

Skuteczna dystrybucja informacji prasowych od 2008 roku. Usługa press box gwarantuje publikacje komunikatów w wielu portalach. Minimum kilkadziesiąt gwarantowanych publikacji każdej informacji prasowej w odpowiednio sprofilowanych serwisach. Wyjątkowo korzystne warunki współpracy. Kontakt: redakcja<@>newss.pl

Top